Zalihe predstavljaju kratkotrajnu materijalnu imovinu koja se drži zbog prodaje u redovnom tijeku poslovanja, u procesu proizvodnje za navedenu prodaju ili u obliku materijala ili dijelova koji će biti utrošeni u procesu proizvodnje ili postupku pružanja usluga. S obzirom da je riječ o kratkotrajnoj imovini, jedna od mogućih zamki u poslovanju proizvodnih poduzeća ili onih koji se bave trgovinom, jest gomilanje ne kurentnih zaliha gotovih proizvoda ili trgovačke robe, a čija je neto utrživa vrijednost niža od troška stjecanja istih. Neto utrživa vrijednost predstavlja iznos kojeg poduzetnik očekuje realizirati prodajom zaliha u redovitom toku poslovanja. Procjene neto utržive vrijednosti zaliha temelje se na najnovijim pouzdanim dokazima koji postoje u vrijeme davanja procjena iznosa zaliha za koje se očekuje da će biti realizirani.

U slučajevima kada je neto utrživa vrijednost zaliha u poslovnim knjigama niža od troška njezina stjecanja ,potrebno je izvršiti vrijednosna usklađenja na niže kako bi se knjigovodstvena vrijednost tih zaliha svela na neto utrživu vrijednost. Iznos bilo kojeg otpisa zaliha do neto utržive vrijednosti i svi gubici zaliha trebaju se priznati kao rashod u razdoblju otpisa, odnosno nastanka gubitka.